shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
 
RICE & NOODLES

  Rice $2.50
  Udon Noodles $3.25
  Vermicelli Noodles $2.75
  Vegetable Noodles $2.75
  Japanese Yam Noodles $2.95
  Japanese Ramen Noodles $3.75
  Mochi Rice Balls (uncooked) $4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine

shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine


shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine
shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine shabu restaurant-Japanese Hot Pot Restaurant with Beer and Wine